In English
På svenska

YHTEYDENPITOA JO VUODESTA 1988

Sukuseura Väyryset r.y. säännöt

1. Yleiset määräykset

1 §
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Sukuseura Väyryset r.y. Seuran kotipaikkana on Puolangan kunta ja toimialueena koko maa.

2 §
Seuran tavoitteena on olla yhdyssiteenä Väyrysten suvun eri sukuhaarojen välillä ja tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa, lujittaa sukuhenkeä ja sukukunniaa, toimia jäsentensä henkisen ja aineellisen aseman parantamiseksi, hankkia, järjestää ja tuleville sukupolville tallettaa tietoa, kirjallisia kuvauksia sekä valokuvia ja muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista, suorittaa sukututkimustyötä ja välittää sukua koskevaa aineistoa suvun jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan muillekin. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura panee toimeen sukujuhlia, kokouksia, retkeilyjä, kilpailuja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Seuran puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa johtokunta itse tai valtuutettunsa kautta.

3 §
Seura asettaa tarkoituksensa toteuttamiseksi mahdollisuuksiensa mukaan sukuhaaratoimikuntia sekä yhdyshenkilöitä maan eri osiin.

2. Jäsenet ja heidän velvollisuudet

4 §
Seuran jäseneksi hyväksytään isänsä tai äitinsä puolelta Väyrysistä polveutuvat henkilöt ja ne henkilöt, jotka ovat, tai ovat olleet avio- tai avoliitossa Väyrysistä polveutuvan kanssa. Nämä kaikki katsotaan sukuun kuuluviksi.

5 §
Jäsenet ovat:
1. Vakinaisia jäseniä, jotka seuraan liittyessään tai myöhemmin kertakaikkisena suorittavat kymmenkertaisesti vuosijäsenmaksun.
2. Vuosijäseniä, jotka suorittavat seuralle vuosittain jäsenmaksun.
3. Nuorisojäseniä, joiden ikä on alle 18 vuotta. Nuorisojäsen on vapaa jäsenmaksusta. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
4. Kunniajäseniä, joiksi seuran vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä seuran tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsen on vapautettu kaikista jäsenmaksuista eikä häntä edellytetä sukuun kuuluvaksi.

6 §
Vakinaiset-, vuosi- ja nuorisojäsenet hyväksyy seuran hallitus. Hyväksyminen tulee voimaan, kun ensimmäinen maksuvelvollisuus on täytetty ja nuorisojäsenillä, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden.

7 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

8 §
Jäsenyys lakkaa kuoleman, eron tai erottamisen johdosta. Eron saa ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan.

9 §
Jäsen, joka ei suorita jäsenmaksuaan määrävuotena. menettää äänioikeutensa seuraavaksi tilivuodeksi. Ellei hän silloinkaan täytä tätä velvollisuuttaan, erotetaan hänet seuran jäsenyydestä.

10 §
Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hän on huomattavalla tavalla loukannut suvun kunniaa tai erottamiseen on yhdistyslaissa määritelty syy olemassa. Erottamisen päättää hallitus. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuran vuosikokouksen ratkaistavaksi esittämällä erottamisesta kirjallisen vaatimuksen hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, mainittua päivää lukuun ottamatta.

11 §
Jäsenmaksun suuruuden määrää seuran vuosikokous.

3. Hallitus

12 §
Seuran asioita hoitaa seuran vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Jäsenistä jokatoinen vuosi on erovuorossa kolme varajäsenineen. Ensimmäiset erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puheenjohtaja edustaa seuraa kaikissa seurasta ulos suuntautuvissa asioissa, kuitenkin huomioonottaen näiden sääntöjen 14 S:n määräykset seuran nimen kirjoittamisessa, johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa ja huolehtii tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja laatii puheenjohtajan kanssa vuosikokoukselle hallituksen hyväksymän toimintakertomuksen. Sihteeri pitää yllä jäsenluetteloa ja auttaa rahastonhoitajaa jäsen- maksujen perimisessä. Sihteeri ottaa vastaan jäsenten ilmoittamat perheissään tapahtuneet muutokset, täydentää suvun valokuva-arkistoa, sekä arkistoi sukua käsittelevät sanomalehtileikkeet ja sukututkimusmateriaalit.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja. Hänen on laadittava tilinpäätös kalenterivuosittain.

Hallituksen kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

13 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

14 §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 §
Seura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

4. Seuran tilit

16 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne annetaan tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

5. Seuran kokoukset

17 §
Seuran kokoontumisia ovat: sukujuhla, vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

18 §
Sukujuhla, joka voidaan pitää vuosikokouksen yhteydessä, kutsutaan vuosikokouksen päätöksen tai hallituksen harkinnan mukaan vähintään kuukautta ennen sukujuhlaa sanomalehtikutsuna tai kirjeitse.

Vuosikokous pidetään kahden vuoden välein maalis-heinäkuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kuukautta ennen kokousta Kainuun Sanomat-lehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokouskin.

19 §
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
5. Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
6. Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
7. a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi kaksi vuotta.
7. b) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
9. Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,
10. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista sekä,
11. Muut esille tulevat asiat

20 §
Vuosikokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksun,yhtäläinen äänioikeus lukuunottamatta nuorisojäsentä. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä.

6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

21 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ja aikaisintaan kaksi kuukautta sen jälkeen pidettävässä kokouksessa ja vaaditaan kummassakin kokouksessa päätöksen syntymistä varten:
1. että ehdotus on kokouskutsussa selvästi mainittu ja
2. että ainakin kaksikolmasosaa kokouksessa saapuvilla olevista seuran äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa tehtyä esitystä.

22 §
Jos seura purkautuu, käytetään sen jäljellä olevat varat ensin seuran asiain selvittämiseen, minkä jälkeen jäännös luovutetaan seuran viimeisen kokouksen päättämällä tavalla seuran tarkoituksen edistämiseen. Seuran arkisto on tällöin luovutettava Oulun maakunta-arkistolIe.

23 §
Kaikessa muussa noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.


Logon sopimus